Mô Tả

🔔🔔🔔-𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝑴𝒂̃𝒊 𝑻𝒖̛𝒏𝒈 𝑩𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑫𝒊̣𝒑 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑳𝒆̂̃ 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖 𝑪𝒖̛̉𝒂 𝑯𝒂̀𝒏𝒈
- 𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒂̂𝒏 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝒖̣ 𝑽𝒐̛́𝒊 𝑪𝒂́𝒄 𝑼̛𝒖 Đ𝒂̃𝒊 𝑪𝒖̛̣𝒄 𝑳𝒐̛́𝒏!
🤗🤗🤗𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐢 Đ𝐚̣̆𝐭 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐒𝐞̃ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 Đ𝒖̉ 𝑩𝒐̣̂ - 𝑫𝒂𝒐 - 𝑻𝒉𝒊̀𝒂 - 𝑫𝒊̃𝒂 - 𝑳𝒆̂́𝒏 - 𝑴𝒖̃ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 - 𝑷𝒉𝒂́𝒐 𝐕𝐚̀ 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 𝟏𝟎% 𝑽𝒐̛́𝒊 𝑻𝒂̂́𝒕 𝑪𝒂̉ 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑪𝒉𝒐 𝑴𝒐̣𝒊 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈
-𝐊𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐗𝐨𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐒𝐞̃ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐫𝐮̛̀ 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝟏𝟎% 𝐆𝐢𝐚́ 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 !!! 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨( 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗦𝗵𝗶𝗽 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶 ) 😁😁😁
𝐂𝐚́𝐜 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐜 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐈𝐧 𝐀̉𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐁𝐞́ 𝐕𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝟏 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐕𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐚̀ 𝐘́ 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐮̉𝐚 𝐌𝐢̀𝐧𝐡
-Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐚̀𝐦 𝐓𝐮̛̀ 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐚̂́𝐩 - 𝐕𝐨̛́𝐢 𝟏𝟎𝟎% 𝐊𝐞𝐦 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭
𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐢̣ 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐒𝐨𝐂𝐨𝐋𝐚 - 𝐌𝐮̛́𝐭 𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐐𝐮𝐚̂́𝐭 - 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐞𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐯...
-𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚̉𝐨 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 - 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐚̃ Đ𝐚 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐮̣ 𝐂𝐚́𝐜 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐚̀ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐘𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 -𝐑𝐚̂́𝐭 𝐇𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐮̣ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 !
𝗖𝗵𝗶̉ 𝗖𝗼́ 𝗧𝗮̣𝗶 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗮𝗸𝗲𝗿𝘆
-𝐖𝐞𝐝 : https://banhsinhnhatngocquang.com/- Đ𝐞̂̉ 𝐋𝐮̛̣𝐚 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐚̃ 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚́𝐜 𝐍𝐡𝐞́ 𝐂𝐚́𝐜 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐘𝐞̂𝐮
Đ𝐞̂̉ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂ 𝐐𝐮𝐚 𝐒Đ𝐓
-𝑯𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒁𝑨𝑳𝑶 : 𝟎𝟗𝟖𝟏𝟒𝟐𝟑𝟒𝟏𝟖

- Bánh sinh nhật đẹp tại hà nội với những mẫu thiết kế hoa mĩ và những mẫu thiết kế đơn giản - sặc sỡ cùng các nguyên liệu tốt nhất tại thị hà nội sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời cho người thân trong gia đình với các loại bánh kem sinh nhật ngon giá cả phải chăng!
- Bánh sinh nhật in ảnh cho các bé trong gia đình thích được làm sinh nhật ý nghĩa bằng ảnh bánh sinh nhật gia đình đẹp hoặc những bé gái với sở thích bánh sinh nhật búp bê và công chúa sặc sỡ với những nét ngộ nghĩnh cho các bé yêu nhà bạn 
-Hãy đến với tiệm bánh sinh nhật ngọc quang với các hình ảnh bánh kem đẹp và ngon tại hà nội để đưa bạn tới thiên đường của hạnh phúc với bữa tiệc sinh nhật không bao giờ quên 
- Bánh sinh nhật được làm từ nguyên liệu kem tươi nguyên chất 100% và bánh bông lan thơm ngon cùng các loại mứt và socola theo ý quý khách để phục vụ 1 bữa tiệc sinh nhật quan trọng với bạn hoặc người thân mà cả năm với có 1 dịp không phải hối tiếc khi tới với chúng tôi 
 -Với tiêu chí khách hàng luôn là thượng đế chỉ cần bạn gọi điên sẽ có người tư vấn tận tình giúp bạn chọn lựa sản phẩm bánh sinh nhật tốt nhất cho buổi tiệc sinh nhật của bạn mà lại không lo về giá cả quá cao hay chất lượng có tốt hay không
-Luôn lắng nghe khách hàng góp ý và đánh giá để cửa hàng của chúng tôi sẽ cải thiện và đáp ứng phục vụ tốt nhất cho quý khách 
-Hotline : 0981 423 418 Để được tư vấn về các sản phẩm bánh sinh nhật tốt nhất tại hà nội
Wed :Bánh Sinh Nhật Ngọc Quang
Fanpage FB : Bánh Sinh Nhật Ngọc Quang
-Cơ sở 1 : Đường K3 - Cầu Diễn - Hà nội
-Cơ sở 2 : Phố Nhật Tảo - Đông Ngạc - Hà nội

   - Link Wed Cửa Hàng-https:Bánh Sinh Nhật Ngọc Quang

   -Link Fanpage FB:https:Bánh Sinh Nhật Ngọc Quang

popup

Số lượng:

Tổng tiền: